Top 3 nhiệm vụ trọng tâm môi trường tại Sơn La

UBND tỉnh ban hành 3 quyết định phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực môi trường tại Sơn La, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xả thải trong giai đoạn từ năm 2020-2022. Qua đó đánh giá và phân tích được thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ và xử lý môi trường tốt nhất!

Đánh giá các loài vi sinh, hệ sinh thái trong môi trường tại Sơn La

Văn bản quyết định đánh giá các loài vi sinh vật trong môi trường tại Sơn La

Vừa qua UBND tỉnh Sơn La ra quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 25/05/2020 với dự án điều tra và đánh giá sinh vật ngoại lai xâm hại trên 204 xã thuộc 12 huyện, thành phố. Trong đó, các loài sinh vật ngoại lai này gồm 19 loài có tên trong danh mục tại Phục lục I Thông tư 35/2018/TT-BTNMT, các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại với 61 loài có tên trong danh mục của Thông tư 35/2018/TT-BTNMT.

Nhiệm vụ này hướng đến việc kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, phân loại và lập danh mục các loài sinh vật ngoại lai xâm nhập có hại hoặc có nguy cơ xâm hại đến các hệ sinh thái. Dự báo kịp thời những ảnh hưởng của các loài sinh vật ngoại lai trên địa bàn tỉnh lên hệ sinh thái và đời sống kinh tế – xã hội của người dân giai đoạn 2020 – 2025.

Yêu cầu của nhiệm vụ đánh giá môi trường tại Sơn La

Hệ sinh thái gồm nhiều quần thể sinh vật phát triển cùng một môi trường nhất định, chúng có quan hệ tương tác với nhau và với môi trường sống. Những hoạt động của con người tác động xấu đến chất lượng, số lượng và hình thái của các quần thể này. Bằng việc dự báo những ảnh hưởng giúp triển khai nhiều biện pháp có hiệu quả để kiểm soát các loài sinh vật ngoại lau xâm hại, giảm thiểu tác động xấu.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ này xây dựng 4 bản đồ như 1 bản đồ về khu vực hoạt động của các loài sinh vật xâm hại, 1 bản đồ khu vực hoạt động của động vật ngoại lai, 1 bản đồ khu vực phân bố VSV ngoài lai, 1 bản đồ về hiện trạng phân bố các loài ngoại lai xâm nhập.

Xem thêm bài viết về xử lý khí thải!

Top 3 nhiệm vụ trọng tâm môi trường tại Sơn La
Top 3 nhiệm vụ trọng tâm môi trường tại Sơn La

Hoàn thành báo cáo hiện trạng môi trường tại Sơn La 2016 – 2020

Giai đoạn năm 2016 – 202, Sơn La tập trung xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường. Nhiệm vụ này chủ yếu thu thập số liệu tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường, thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường năm 2020, đánh giá chất lượng môi trường năm 2026 – 2020 cũng như đề xuất phương án giải quyết bảo vệ môi trường.

Nhờ thực hiện báo cáo hiện trang môi trường mà diễn biến chất lượng môi trường được kiểm soát, cảnh báo những vấn đề cấp bách, các nguồn ô nhiễm và tác động của nó đến con người, kinh tế – xã hội. Các cá nhân, tổ chức giúp đánh giá hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ môi trường, kiến nghị giải quyết sớm các vấn đề môi trường nâng cao năng lực phát triển kinh tế toàn tỉnh. Sau khi thực hiện, phải xây dựng 19 báo cáo chuyên đề và 1 báo cáo hiện trạng môi trường cụ thể.

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của các sông suối

Nội dung của nhiệm vụ

Nhiệm vụ này tập trung đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của các sông suối trên địa bàn tỉnh cũng như lập bản đồ phân vùng tiếp nhận nước thải. Với thực trạng xả trộm, xả thải trái phép từ các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ đến doanh nghiệp lớn đang từng ngày khiến nhiều con sông “chết” và không còn khả năng điều tiết nguồn nước lẫn cung cấp nước cho hoạt động của cộng đồng dọc thượng lưu các con sông.

Đối với việc đánh giá khả năng của các con sông, suối thực hiện với 12 đơn vị hành chính, nhất là con sông chảy qua các đô thị, khu dân cư, hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và xả thải vào nguồn tiếp nhận. Điều tra hiện trạng tình hình xả thải, theo dõi biến động lưu lượng, tổng lưu lượng để có phương pháp xử lý nước thải kịp thời.

Yêu cầu đặt ra

Thông qua đó việc thống kê nguồn ô nhiễm cạn kiệt, suy thoái của nguồn thải, đánh giá sơ bộ khả năng tiếp nhận nước thải. Nhờ vậy, cơ quan nhà nước dễ dàng lập bản đồ phân vùng tiếp nhận nước thải, đề xuất biện pháp giảm thiểu tiêu cực ảnh hưởng đến nước sinh hoạt và toàn bộ nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương phải triển khai thực hiện các nhiệm vụ này với kết quả báo cáo thuyết minh kết quả, 1 bản đồ phân vùng với tỷ lệ 1:100:000, 6 bộ bản đồ phân vùng tỷ lệ 1:50:000, báo cáo thuyết minh kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước,…