Công bố các thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Quyết định 438/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Theo Quyết định, Bộ TN&MT có 3 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới được ban hành. Trong đó, 1 thủ tục hành chính cấp Trung ương do Bộ TN&MT thực hiện đó là “trả lại giấy phép” và 2 thủ tục hành chính cấp tỉnh do UBND cấp tỉnh thực hiện, đó là “đăng ký khai thác sử dụng nước mặt, nước biển, nước dưới đất và trả lại giấy phép”.

Thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước
Thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước

7 thủ tục hành chính cấp Trung ương do Bộ TNMT thực hiện

Đối với danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước, có 7 thủ tục hành chính cấp Trung ương do Bộ TN&MT thực hiện. Đó là:

 1. Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên;
 2. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên;
 3. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên;
 4. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 20 triệu m3 trở lên; hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên và có dung tích toàn bộ từ 03 triệu m3 trở lên; công trình khai thác, sử dụng nước khác cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng khai thác từ 5m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m3/ngày đêm trở lên;
 5. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất bao gồm cả nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với lưu lượng từ 1.000.000 m3/ngày đêm trở lên;
 6. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 20 triệu m3 trở lên; hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên và có dung tích toàn bộ từ 03 triệu m3 trở lên; công trình khai thác, sử dụng nước khác cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng khai thác từ 5m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m3 /ngày đêm trở lên;
 7. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất bao gồm cả nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với lưu lượng từ 1.000.000 m3 /ngày đêm trở lên.
thủ tục hành chính cấp trung ương
7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước cấp Trung ương do Bộ TNMT

8 thủ tục hành chính cấp Tỉnh được sửa đổi bổ sung

8 thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước do UBND cấp tỉnh thực hiện, đó là:

 1. Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm;
 2. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3 /ngày đêm;
 3. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3 /ngày đêm;
 4. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi có lưu lượng khai thác dưới 2m3 /giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3 , hoặc lưu lượng khai thác từ 2m3 /giây trở lên và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3 , hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu lượng khai thác dưới 5 m3 /giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3 /ngày đêm;
 5. cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 1.000.000 m3 /ngày đêm;
 6. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 20 triệu m3 trở lên; hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên và có dung tích toàn bộ từ 03 triệu m3 trở lên; công trình khai thác, sử dụng nước khác cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng khai thác từ 5m3 /giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m3 /ngày đêm trở lên;
 7. cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất bao gồm cả nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với lưu lượng từ 1.000.000 m3 /ngày đêm;
 8. Cấp lại giấy phép tài nguyên nước và Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh (TTHC cấp tỉnh).
8 thủ tục hành chính
8 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước cấp Tỉnh thực hiện

2 thủ tục hành chính cấp Huyện được sửa đổi, bổ sung

2 thủ tục hành chính cấp huyện được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước do UBND cấp huyện ban hành, đó là:

 1. Đăng ký khai thác nước dưới đất;
 2. Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.

Bên cạnh việc ban hành danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, Bộ TN&MT cũng ban hành kèm theo nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính để giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng thực hiện theo đúng quy định.

Công ty xử lý nước thải chia sẻ file Chi tiết Quyết định 438/QĐ-BTNMT xin mời xem chi tiết dưới đây.

Trên đây là một số thông tin về các thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước. Nếu bạn chưa rõ về các hồ sơ môi trường, bạn có thể liên hệ Hotline: 0938.857.768 để được đơn vị xử lý nước thải 

Tài liệu tham khảo

Quyết định 438/QĐ-BTNMT